Ogólne warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

(zwane dalej „Warunkami uczestnictwa”) organizowanej przez Von Quintus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Agrestowej 131 BC/2, 53-035 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448728, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, we Wrocławiu, numer NIP: 898 220 25 53, adres e-mail: [email protected], (zwaną w dalszej części „Von Quintus” albo „Organizator”).

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Von Quintus stanowią integralną część Umowy o udział w imprezie turystycznej (zwanej dalej „Umową”), chyba że Umowa będzie wyraźnie stanowić inaczej.
 2. Von Quintus Sp.z .o.o.  jest organizatorem turystyki i pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 z wpisanym jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Dolnośląskiego pod numerem ……  ;Organizator jest ubezpieczony w ………… na wypadek konieczności zapewnienia powrotu podróżnych do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnych na imprezy turystyczne w razie niewykonania zobowiązań umownych, numer gwarancji ubezpieczeniowej turystyki………..

 

II Definicje, Umowa i jej zawarcie

 1. Przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Von Quintus, Klient zapoznaje się z ofertą Von Quintus, niniejszymi Warunkami uczestnictwa, Warunkami ubezpieczenia oraz Informacjami dodatkowymi. Odpowiednie postanowienia zawarte w ww. dokumentach stają się integralnym elementem Umowy, jeżeli Umowa nie zawiera w tym zakresie odmiennych postanowień.
 2. Przez użyte w niniejszych Warunkach uczestnictwa pojęcia rozumie się:
  a) Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
  b) Cena imprezy – kwota pieniężna, określona w cenniku lub w systemie rezerwacyjnym, w ofercie specjalnej lub Umowie. Cena Imprezy jest ceną umowną. Cena Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Imprezy nie obejmuje w szczególności kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku, chyba że warunki szczególne Umowy i oferty stanowią inaczej.
  c) Informacje dodatkowe – informacje zawarte w katalogu, ofercie Von Quintus umieszczonej na jej stronie internetowej www.vqadventure.pl lub w inny sposób dostarczonej Klientowi przez Organizatora, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
  d) Warunki ubezpieczenia- Ogólne Warunki Ubezpieczenia ………………..
  e) Rezerwacja – wstępna deklaracja przez Klienta woli zawarcia umowy o Usługę turystyczną (Imprezę turystyczną) złożona za pośrednictwem strony internetowej www.vqadventure.pl odpowiada swoją treścią Umowie, jednakże nie powoduje jeszcze zawarcia Umowy ani nie jest wiążąca ani dla Klienta, ani dla Organizatora do momentu: potwierdzenia Klientowi przez Organizatora że Rezerwacja może zostać zrealizowana; a następnie terminowego uiszczenia przez Klienta ceny imprezy turystycznej zgodnej z Umową w terminie ważności rezerwacji, stosownie do informacji od Organizatora przekazanej Klientowi w wiadomości e-mail wysłanej po zakończeniu dokonywania Rezerwacji;
 3. Klient podpisujący Umowę w imieniu i na rzecz osób trzecich (zwany dalej „Pełnomocnikiem”) oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności koniecznych do lub związanych z realizacją Umowy. Pełnomocnik oświadcza, że zgłoszenie osób wskazanych w formularzu zgłoszeniowym nastąpiło po zapoznaniu się tychże osób z dokumentami wchodzącymi w skład umowy i że akceptują ich treść. Klient zgłaszający osoby trzecie jako uczestników imprezy turystycznej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich uczestników wskazanych na umowie oraz przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (zaliczki lub pełnej ceny) akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Klient, który zawarł umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych na umowie uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników. Jest on również odpowiedzialny za informowanie uczestników imprezy turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba zawierająca Umowę musi mieć ukończone 18 lat.
 4. Jeśli w imprezie turystycznej uczestniczy osoba niepełnoletnia Umowę podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
 5. Klient podpisując Umowę potwierdza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje niniejsze Warunki uczestnictwa, Warunki ubezpieczenia, Informacje dodatkowe stanowiące integralną część Umowy oraz informacje zawarte na stronie internetowej www.vqadventure.pl
 6. Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości określonej w umowie. Klient zobowiązuje się dokonać dalszych wpłat w ustalonych w umowie terminach i wysokościach.
 7. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Klient jest zobowiązany – zgodnie z niniejszymi Warunkami uczestnictwa oraz Umową – do posiadania wszystkich powyższych dokumentów.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili zaakceptowania jej warunków przez Klienta na stronie internetowej Organizatora oraz zapłatą kwoty zaliczki zgodnie z warunkami oferty Imprezy turystycznej.
 9. Cena imprezy turystycznej oraz warunki płatności określone są w ofercie i Umowie. .
 10. Dostępne są następujące metody płatności:
  a) przelew na rachunek bankowy);
  b) zapłata za pomocą karty debetowej lub kredytowej.
 11. Wybór jednej z metod płatności wskazanych w pkt 10 należy do Klienta i dokonywany jest przez niego w momencie finalizowania zawarcia Umowy dokonywania lub wyborze formy płatności z e-maila z potwierdzeniem Rezerwacji.
 12. Dokonanie płatności w przypadku uprzedniej Rezerwacji powinno nastąpić przy użyciu danych wskazanych w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji, w tym poprzez wskazanie numeru Rezerwacji.
 13. Operatorem płatności jest PayPro S.A. (Przelewy24) z siedzibą ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, strona internetowa: www.przelewy24.pl
 14. Przelew internetowy oraz zapłata za pomocą karty debetowej lub kredytowej mogą wymagać uprzedniego zaakceptowania regulaminu operatora płatności, o którym mowa w punkcie 13.
 15. Po zawarciu Umowy lub dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy lub dokonanie Rezerwacji wraz z wszelkimi warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej udostępnionymi Klientowi przed zawarciem Umowy lub dokonaniem Rezerwacji.
 16. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Imprezę turystyczną w ratach określonych w ofercie i Umowie określających terminy płatności i ich wysokości. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty całości ceny za Imprezę turystyczną w zakreślonym terminie może spowodować rozwiązanie Umowy przez Organizatora, po uprzednim wezwaniu Klienta do uregulowania płatności i stanowi podstawę do obciążenia Klienta kosztami anulacji na zasadach przewidzianych w pkt IV 8.
 17. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej na warunkach ustalonych w programie imprezy oraz w niniejszych ogólnych warunkach uczestnictwa.
 18. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia gwarancyjnego szczegółowych informacji udziela Wojewoda Dolnośląski lub najbliższa placówka konsularna RP.
 19. Data wylotu/wyjazdu jest dniem rozpoczęcia imprezy, natomiast data powrotu jest dniem jej zakończenia. Pierwszy i ostatni dzień imprezy przeznaczony jest na przejazd/przelot.
 20. Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, zgodnie z warunkami określonymi w przepisie art. 52 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

 

III Przetwarzanie danych osobowych

 1. W celu uczestnictwa w wyjeździe turystycznym będącym przedmiotem Umowy Klient akceptując niniejsze Warunki Ogólne Umowy, deklaruje, że zapoznał się z ich postanowieniami, nie zgłasza do nich uwag i zaakceptuje go w całości.
 2. Organizator informuje, iż jest administratorem danych osobowych Uczestników wyjazdu.
 3. Na podstawie art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwaną w dalszej części RODO)
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych gromadzone są i przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz pozostałych i zostaną dobrowolnie podane przez Uczestnika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie vqadventure.pl lub stronie domowej dedykowanej obsłudze danej imprezy tuystycznej.
 5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego o którym mowa powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz pozostałych. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie umowy.
 7. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne. Organizator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane:
  a) jeśli dane dotyczą zawartej z Organizatorem umowy o świadczenie usług turystycznych to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (10 lat od wykonania umowy),
  b) w przypadku, gdy są zebrane w celu innym niż realizacja umowy (np. newsletter, wysyłka katalogu), to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
 9. W zależności od realizowanych usług, dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane:
  a) do upoważnionych do tego pracowników Organizatora;
  b) w celu realizacji usług składających się na program wyjazdu turystycznego kontrahentom odpowiedzialnym za ich przygotowanie i realizację wyjazdu tj. dostawcy usług hotelowych, linie lotnicze, firmy transportowe, ubezpieczyciele, dostawcy pozostałych usług turystycznych,
  c) w celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów danego kraju) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej i innych celów, które takie władze uznają za właściwe,
  d) dostawcom usług informatycznych, rachunkowych, płatniczych oraz pocztowych,
  e) innym organom publicznym jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa,
  f) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG, wyłącznie w sytuacji, gdy ich przekazanie niezbędne do wykonania usługi.
 10. Każdej osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych (po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

IV Zmiany umowy, odwołanie imprezy turystycznej, odstąpienie od Umowy, przeniesienie uprawnień wynikających z Umowy

 1. O wszelkich zmianach danych Klienta zamieszczonych w Umowie (w szczególności zmiana nazwiska, adresu, wymiana paszportu), Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. W przeciwnym przypadku Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.
 2. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie nieznacznej zmiany warunków Umowy, jeżeli poinformuje o tym Klienta na Trwałym nośniku.
 3. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator:
  a) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych objętych Umową lub
  b) wymagania specjalne, o których podróżny powiadomił organizatora turystyki i na które strony umowy o udział w imprezie turystycznej wyraziły zgodę
  c)proponuje podwyższenie ceny
 4. Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na Trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. W powiadomieniu Organizator poinformuje Klienta o przedmiotowych zmianach warunków Umowy i ich ewentualnym wpływie na cenę imprezy turystycznej oraz dalszym trybie postępowania. Po otrzymaniu powiadomienia o zmianie warunków Umowy Klient w terminie 5 dni informuje Organizatora, że:
  a) akceptuje proponowaną zmianę Umowy albo
  b) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
  c) odstępuje od Umowy oraz przyjmuje realizację przez Organizatora zastępczą imprezę turystyczną.
 1. Brak odpowiedzi Klienta w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.
 2. Jeżeli wskazane w powiadomieniu zmiany Umowy lub zaproponowana przez Organizatora zastępcza impreza turystyczna prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony od odpowiedniego obniżenia ceny.
 3. Jeśli Von Quintus w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest zobowiązany bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

 

 1. W razie niemożności wykonania świadczeń zastępczych, o których mowa powyżej, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
  a) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  b) siłą wyższą.
 2. W każdej chwili do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, Klient może odstąpić od Umowy poprzez powiadomienie Von Quintus o swojej rezygnacji i złożenie odpowiedniego pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Von Quintus oświadczenia Klienta o rezygnacji. . Klient może zrezygnować z imprezy turystycznej (odstąpić od Umowy) za zapłatą na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie. Wysokość opłaty za odstąpienie odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania usług turystycznych objętych daną Umową. Na żądanie Klienta Organizator uzasadni wysokość opłat za odstąpienie od Umowy. Opłata za odstąpienie jest należna Organizatorowi bez względu na termin zawarcia Umowy i podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta. Do opłaty za odstąpienie Organizator ma prawo doliczyć z tytułu poniesionych kosztów obsługi, opłatę manipulacyjną w wysokości 250 PLN od Umowy, której dotyczy rezygnacja. Opłata manipulacyjna podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta. Organizator zwróci Klientowi ewentualne kwotę równą różnicy pomiędzy ceną imprezy turystycznej a zaoszczędzonymi przez niego kosztami w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez Klienta od Umowy. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta z którego dokonał on zapłaty ceny za imprezę turystyczną.
  Zasady obciążenia Klienta przez Organizatora opłatami za odstąpienie wskazanymi powyżej dotyczą również przypadków gdy Klient nie bierze udziału w imprezie turystycznej (w tym nie rozpocznie podróży lub zrezygnuje z kontynuowania podróży) z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności gdy:
  a) odmówiono Klientowi wydania paszportu (a także gdy w paszporcie jest niewystarczająca ilość miejsca lub ma on zbyt krótki termin ważności), wizy albo brak jest dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport, wiza, ewentualnie zaświadczenie o szczepieniu itp.);
  b) Klient nie przedłożył wymaganych dokumentów, o których poinformował go Organizator;
  c) Klient podał błędne dane osobowe uniemożliwiające realizację usług turystycznych objętych Umową;
  d) Klient nie przybył na miejsce zbiórki lub spóźnił się na zbiórkę;
  e) Klient nie zgłosił się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych przez przedstawiciela Organizatora wskazanego w programie
  f) Klient rezygnuje z powodu choroby lub innych przypadków losowych;
  g) Służby graniczne uniemożliwią Klientowi przekroczenie granicy;
 1. Klient może przenieść przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Dla skuteczności przeniesienia uprawnień i przejęcia obowiązków z Umowy konieczne jest zawiadomienie Organizatora przez Klienta na piśmie na co najmniej 7 dni. Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Von Quintus w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, Organizator wykaże je Klientowi i może żądać ich zapłaty. Przeniesienie uprawnień może być niemożliwe ze względu na  brak możliwość zapewnienia dla tej osoby transportu (np. zakup biletu lotniczego) na daną imprezę turystyczną w przypadku, gdy transport jest objęty Umową bądź osoba przejmująca uprawnienia nie będzie w stanie przedłożyć Organizatorowi dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w wyjeździe turystycznym (np. ważny paszport, wiza etc.)  .
 2. W przypadku określenia przez Organizatora minimalnej liczby uczestników koniecznych do wykonania umowy o imprezę turystyczną Organizator jest upoważniony do odwołania imprezy turystycznej ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń chętnych Uczestników. O odwołaniu imprezy turystycznej Organizator poinformuje Klienta najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn wskazanych powyżej Organizator zwróci Klientowi w terminie 7 dni wszystkie kwoty uiszczone przez niego tytułem zapłaty ceny na rachunek bankowy Klienta z którego dokonał on zapłaty na rzecz Organizatora.

 

V Odpowiedzialność, postępowanie reklamacyjne

 1. Von Quintus odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że spowodowane jest to:
  a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  c) siłą wyższą.
 2. Von Quintus odpowiada za szkody wynikłe z działania lub zaniechania swoich kontrahentów i podwykonawców jak za działania własne, chyba że szkody te zostały spowodowane przyczynami, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, jak również, gdy przewiduje to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Odpowiedzialność Von Quintus za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona w przypadkach określonych w szczególności w takich umowach międzynarodowych jak: Konwencja z 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, Konwencja z 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (tzw. Konwencja warszawska wraz ze zmianami tj. Protokołem zmieniającym Konwencję Warszawską, sporządzonym w Hadze 28 września 1955 r., Konwencją z dnia 18 września 1961 r. zawartą w Guadalajarze), Konwencja montrealska z 28 maja 1999 roku, Konwencja ateńska z 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, Konwencja z 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A – Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV), zmieniona w dniu 20 grudnia 1990
 4. Odpowiedzialność Von Quintus jest wyłączona lub ograniczona, jeśli zgodnie z umowami międzynarodowymi lub zgodnie z przepisami wydanymi na ich podstawie, stosowanymi do wykonania świadczenia przez podwykonawcę, jego odpowiedzialność również została wyłączona lub ograniczona.
 5. Odszkodowania mogą być przyznane na podstawie uzasadnionych i wykazanych szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.
 6. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczona jest do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z tym że ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
 7. Klient zobowiązany jest do: przestrzegania warunków Umowy o imprezę turystyczną, w tym zgłoszenia się w wymaganym czasie na zbiórkę, do odprawy biletowo-bagażowej, przepisów prawa obowiązującego w Polsce i na terenie kraju pobytu podczas imprezy turystycznej, a także przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa i pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania oraz do stosowania się do zaleceń pilota. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Klienta ustalonego porządku, zasad lub przepisów bezpieczeństwa, w szczególności poleceń przedstawiciela Organizatora Organizator może rozwiązać z Podróżnym Umowę w trybie natychmiastowym, w takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie Umowy.
 8. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. Zawiadomienie może mieć formę reklamacji poprzez dodanie do niego roszczenia Klienta.
 9. Niezależnie od powyższego zawiadomienia, Klient może zgłosić Organizatorowi reklamację lub uzupełnić reklamację zgłoszoną podczas imprezy turystycznej, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
 10. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej zgodnie z punktem 8 i 9 niniejszego rozdziału w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 11. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: [email protected] W przypadku reklamacji przesyłanych pocztą Klienci proszeni są o kierowanie ich na adres: Von Quintus Sp. z o.o., ul. Agrestowa 131 BC/2, 53-035 Wrocław.
 12. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 – 069 Wrocław, e-mail: [email protected]. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Uczestnik jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem strony internetowej Uczestnika (online). Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, a Organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

VI Ubezpieczenie

 1. Organizator zawarł z ……………………….. zgodnie z wymogiem określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o usługach turystycznych, umowę gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu Klienta do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych. W razie niewykonania przez Organizatora zobowiązań umownych Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław jest beneficjentem gwarancji i organem upoważnionym do wypłat środków z ubezpieczenia kosztów powrotu Klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę turystyczną, z którym w przypadku konieczności skorzystania z gwarancji Klient może się skontaktować pod nr tel. tel: 71 776 90 53. Klient otrzymuje przy podpisaniu Umowy o świadczenie usług turystycznych kopię Certyfikatu potwierdzającego posiadanie powyższej gwarancji i jej warunki.
 2. Wszyscy Klienci, jako uczestnicy imprezy turystycznej, ubezpieczeni są w …………………… zgodnie z Warunkami ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KONTYNENTY ubezpieczenie podróży.
 3. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, pomoc i ochronę prawna – do następujących kwot:
 • koszty leczenia (KL) do kwoty 10 000 EUR dla krajów Europy, dla pozostałych krajów świata do kwoty 30 000 EUR,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 2000 EUR dla krajów Europy, dla pozostałych krajów 4 000 EUR,
 • bagażu podróżnego (BP) do kwoty 400 EUR dla krajów Europy, dla pozostałych krajów 800 EUR,
 • OC – 20 000 EUR
 1. Von Quintus rekomenduje dodatkowo zawarcie ubezpieczenia zwiększającego sumę ubezpieczenia ubezpieczeń wskazanych powyżej jak również zawarcie ubezpieczenia w zakresie:
  a) rezygnacji z imprezy turystycznej, których warunki znajdują się w Warunkach ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ …………………. W przypadku braku tego ubezpieczenia Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową związaną z ryzykiem kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej powinno być zawarte najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych. Jeżeli zaś do rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje mniej niż 30 dni, ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej może być zawarte jedynie w dniu zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych;
  b) chorób przewlekłych;
  c) sportów zimowych, sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportów; sportów ekstremalnych.
 2. W trakcie imprezy turystycznej Organizator zobowiązany jest pomóc Klientowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Klienta w towarzystwie ubezpieczeniowym …………………….
 3. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Klient powinien kontaktować się z Centrum Alarmowe ……………….
 4. Warunki ubezpieczenia ………….. są załącznikiem do Umowy.

 

VII Inne postanowienia

 1. Uregulowania szczególne Umowy mają pierwszeństwo przed uregulowaniami niniejszych Warunków uczestnictwa. Jeżeli więc z treści Umowy wynika inne, niż w niniejszych Warunkach uczestnictwa, uregulowanie danej kwestii – stosuje się postanowienia wynikające z Umowy.
 2. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz towarzystwo ubezpieczeniowe…………………. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach uczestnictwa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku , przepisy obowiązujące na podstawie umów międzynarodowych wiążących Polskę oraz wszelkie inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Niniejsze OWU obowiązują od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji dot. plików „cookies” znajduje się w Polityce prywatności.
Rozumiem