Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) został sporządzony na podst. art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Von Quintus Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Agrestowej 131 BC/2, 53-035 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448728, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, we Wrocławiu, numer NIP: 898 220 25 53, numer Regon 022066855 („Von Quintus” albo „Usługodawca”). Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]
 3. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Von Quintus za pośrednictwem Serwisu www.vqadventure.pl

 

II WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługi świadczone są za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.vqadventure.pl, którego właścicielem, administratorem i operatorem jest Von Quintus (dalej „Serwis”). W ramach Serwisu Von Quintus świadczy na rzecz usługobiorców usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Usługi”).
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy co najmniej następujących wymagań technicznych: aktywne łącze internetowe; oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych – najnowsza wersja przeglądarki internetowej, np. Microsoft Explorer, Firefox, Safari lub inna.
 3. Warunkiem skorzystania z Serwisu i Usług jest wyraźna akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę i przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i następuje przed dokonaniem rezerwacji miejsca w imprezie turystycznej.

 

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH I ZASADY KORZYSTANIA

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Von Quintus obejmują: możliwość uzyskania w Serwisie informacji o rodzaju imprez turystycznych organizowanych przez Von Quintus, miejscach pobytu, trasie imprezy turystycznej, planie podróży oraz imprez fakultatywnych na miejscu, aktualnych cenach, terminach, dacie i miejscu wylotu i powrotu, rodzaju środka transportu, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, rodzaju typie pokoju, ogólnych informacji paszportowych, wizowych oraz zdrowotnych i sanitarnych, a także warunkach i sposobach płatności; system może także zawierać informację o ewentualnych ostrzeżeniach wydanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla terenów nim objętych planem podróży, poprzez bezpośrednie odesłanie do strony www.msz.gov.pl Ministerstwa Spraw Zagranicznych – usługa ta realizowana jest przy użyciu wyszukiwarki na stronie www.vqadventure.pl: Serwis wyświetli wszystkie dostępne w danym momencie imprezy turystyczne; następnie po naciśnięciu przycisku zawierającego nazwę imprezy, Serwis wyświetli szczegóły wybranej imprezy turystycznej, opis świadczeń i cenę, a także informacje paszportowe, wizowe oraz zdrowotne i sanitarne ewentualne ostrzeżenia;
 2. Udostępnienie elektronicznego systemu zgłoszeń / wstępnej rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej organizowanej przez Von Quintus– system zgłoszeń / wstępnej rezerwacji miejsc umożliwia dokonanie wstępnej rezerwacji miejsca w wybranej przez Usługobiorcę imprezie turystycznej – usługa realizowana jest zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

 

IV ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Niezależnie od informacji wskazanych powyżej, na stronach internetowych www.vqadventure.pl są opublikowane „Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Von Quintus” zawierające warunki zawierania umów o świadczenie usług turystycznych. Do dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, zawarcia umowy, zapłaty ceny, a także do zmiany rezerwacji imprezy turystycznej, rezygnacji z imprezy turystycznej i postępowania reklamacyjnego mają zastosowanie powyżej wskazane „Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Von Quintus”
 2. W celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsca, Usługobiorca zobowiązany jest: wybrać w Serwisie dostępną imprezę turystyczną przy użyciu wyszukiwarki na stronie głównej: Serwis wyświetli wszystkie dostępne w danym momencie imprezy turystyczne; nacisnąć przycisk zawierający nazwę imprezy: Serwis wyświetla szczegóły wybranej imprezy turystycznej, opis świadczeń i cenę, a także informacje paszportowe, wizowe oraz zdrowotne i sanitarne, nacisnąć przycisk „REZERWUJĘ MIEJSCE”: Usługobiorca przechodzi do formularza, w którym podaje dane osobowe: imię i nazwisko oraz wiek zgłaszającego, dane kontaktowe: telefon, e-mail, ilość osób dorosłych i ilość osób niepełnoletnich dla których dokonuje rezerwacji miejsc w imprezie; zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować jego postanowienia oraz potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola; wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptować politykę RODO w celu realizacji Usług poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola; w razie potrzeby podać dodatkowe informacje, których uzyskanie jest niezbędne w celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsca w imprezie turystycznej; przejść do weryfikacji wszystkich wprowadzonych danych i je zaakceptować przyciskiem „Wyślij”.
 3. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji miejsca z Serwisu zostanie wysłany e-mail do Usługobiorcy potwierdzający dokonanie tej rezerwacji. W terminie ważności rezerwacji Usługobiorca zobowiązany jest pod rygorem wygaśnięcia rezerwacji zakończyć procedurę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej i dokonać zapłaty kwoty zaliczki zgodnie z warunkami określonymi dla danej Imprezy turystycznej, której dotyczy Umowa.
 4. Rezerwację imprezy turystycznej uważa się za skutecznie dokonaną z chwilą zakończenia procesu zawarcia umowy na stronie internetowej Von Quintus i wpłynięcia kwoty zaliczki na rachunek Von Quintus. Pozostała część ceny musi wpłynąć na konto Von Quintus najdalej w terminie wskazanym w warunkach Umowy o udział w imprezie turystycznej
 5. Dokonanie płatności za imprezę turystyczną (w tym zapłata zaliczki) odbywa się w drodze płatności on-line.

 

V DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Von Quintus.
 2. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Usługobiorca korzystając z Serwisu może wyrazić lub odmówić wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji; odrębnie może też wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Von Quintus;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zawsze wykorzystywane zgodnie z wolą Usługobiorcy, jednakże jest konieczne w celu realizacji Usług.
 5. Usługobiorcom służy prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i aktualizacji. Pytania i wnioski w tym zakresie należy kierować na adres: [email protected] bądź listownie na adres Von Quintus.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować:
  – nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  – datę urodzena
  – nr paszportu i/lub dowodu osobistego
  – adres zameldowania lub  adres do korespondencji,
  – dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,
  – adresy elektroniczne Usługobiorcy.
 1. Von Quintus może także przetwarzać inne dane, o ile są one niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te Von Quintus odpowiednio oznacza.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Von Quintus w celu wykonania Usługi oraz, za szczególną zgodą Usługobiorcy, w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazane lub udostępniane innym podmiotom współpracującym z Von Quintus, jednakże wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług.
 4. Von Quintus jest obowiązany zapewnić Usługobiorcy stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o udostępnianych przez Von Quintus środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu Von Quintus powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

 

VI PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe  do wszelkich treści udostępnianych na stronie internetowej www.vqadventure.pl należą do Von Quintus lub podmiotów, z którymi Von Quintus zawarł stosowne umowy i są prawnie chronione.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych treści bez uprzedniej, pisemnej zgody Von Quintus.

 

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Prezentowane w Serwisie informacje, materiały, warunki, ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Von Quintus nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przerwy w dostępie do niego z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowane działaniem siły wyższej.
 3. Von Quintus nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Usługobiorców w ramach Serwisu ani za zachowanie Usługobiorców w ramach Serwisu.
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit b. ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z Regulaminem lub z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego zobowiązania, Von Quintus ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 5. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki „cookies” lub inne podobne pliki tego typu. Usługobiorca może wyłączyć instalację tych plików w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Von Quintus informuje o zagrożeniach związanych z  korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności możliwości ingerencji osób trzecich podczas transmisji danych.

 

VIII INFORMACJA HANDLOWA

 1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Von Quintus za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym („informacja handlowa”). Zgoda ta jest udzielana przez Usługobiorcę odrębnie poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody na stronie www.vqadventure.pl
 2. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

IX REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu i Usług przez Von Quintus należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres Von Quintus; ul. Agrestowa 131 BC/2, 53-035 Wrocław.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej – dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy oraz kontakt z nim w celu udzielenia odpowiedzi, a także opis problemu (np. wady i nieprawidłowości w działaniu Serwisu).
 3. Von Quintus udzieli odpowiedzi na reklamacje dotyczące Serwisu w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Tryb odrębnego postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Von Quintus.

 

X POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia w Serwisie, na stronie www.vqadventure.pl
 2. Von Quintus ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia w serwisie www.vqadventure.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają: ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 , ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeks cywilny
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji dot. plików „cookies” znajduje się w Polityce prywatności.
Rozumiem